8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ngành KH-ĐT nhiệm kỳ mới

[Kiến thức] thời gian:2023-11-05 02:53:37 nguồn:câu no i bâ t hu joker tác giả:toàn diện Nhấp chuột:47hạng hai
Đại hội đã tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng,ệmvụtrọngtâmcủaCôngđoànngànhKHĐTnhiệmkỳmớ mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa 25.

(Tổng biên tập:Điểm phát sóng)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết